Socialna vključenost

Program socialne vključenosti, na osnovi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajamo že od leta 2011 dalje. V program se lahko vključijo invalidi z odločbo o nezaposljivosti. Program je namenjen podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti in socialni integraciji.
Vključitev invalida je prostovoljna. Poudarek je na delovni aktivnosti, pridobivanju, ohranjanju, razvijanju delovnih in socialnih spretnosti ter veščin invalida. Aktivnosti prilagodimo invalidovim psihofizičnim zmožnostim in interesom.
Program socialne vključenosti predstavlja v okviru ZIP centra samostojno organizacijsko enoto.
Skupina skupaj z mentorji in strokovnimi delavci sodeluje z ostalimi proizvodnimi in storitvenimi programi ZIP centra, hkrati pa na osnovi idej in potencialov uporabnikov uspešno razvija linijo lastnih izdelkov, ki jih odlikuje ročno delo.
Eden pomembnejših ciljev, ki ga je podjetje osnovalo, je vplivati na spremembe v miselnosti o zaposlovanju invalidov, v smislu osredotočanja na ohranjene spretnosti, sposobnosti in znanja - torej v invalidih videti osebe s potenciali.